Hoppa till sidans innehåll

Stadgar

Om du hellre vill läsa stadgarna i ett separat dokument, finns det här.

Stadgar för Handbollförbundet Väst

Kapitel 1

Allmänna bestämmelser:
Innehåll                                                    §
Uppgift                                                     1
Sammansättning                                       2
Verksamhetsområde                                  3
Stadgar                                                    4
Beslutande organ                                      5
Verksamhet- och räkenskapsår                   6
Sammansättning av styrelse m.m.              7

§ 1        Uppgift
Handbollförbundet Väst (HFV) skall, enligt dessa och Svenska Handbollförbundets (SHF) stadgar, såsom SHF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

§ 2         Sammansättning
HFV omfattar de föreningar som är medlemmar i SHF och har sin hemvist inom Västra Götalands regionens geografiska område, samt övriga föreningar som deltager i HFV:s verksamhet. Undantaget är IFK Åmål som enligt RF har fått tillåtelse att tillhöra Värmlands Handbollförbund.

§ 3         Verksamhetsområde
Verksamheten utövas inom medlemsföreningarnas distriktsförbunds geografiska områden.

§ 4         Stadgar
Ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar får beslutas av HFV:s årsmöte och skall godkännas av SHF. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2 / 3 - delar av antalet avgivna röster vid mötet.

§ 5         Beslutande organ
HFV:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom dessa arbetsområden.

§ 6         Verksamhets- och räkenskapsår
HFV:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 maj till och med den 30 april.

§ 7         Sammansättning av styrelse m.m.
HFV skall verka för jämställdhet mellan könen i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Kapitel 2

Årsmötet
Innehåll                                                     §
Sammansättning och beslutsmässighet        8
Yttrande- och förslagsrätt m.m.                   9
Kallelse m.m.                                            10
Rösträtt                                                    11
Ärenden vid årsmötet                                12
Motioner                                                   13
Extra årsmöte                                           14

§ 8        Sammansättning och beslutmässighet
Årsmötet och extra årsmöte är HFV:s högsta beslutande organ. Årsmötet består av ombud för HFV:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en huvudförening och tillhörande farmarklubb, samt får inte vara ledamot av HFV:s styrelse.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 9        Yttrande och förslagsrätt m.m.
Yttrande och förslagsrätt vid Specialdistriktsförbundens (SDF) - möte tillkommer förutom ombuden, ledamot av SDF - styrelsen, SDF - revisorer, hedersordförande och hedersledamot, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör beredningens arbete.

Yttranderätt tillkommer Riksidrottsförbundets (RF:s), Specialförbundens (SF:s) och Distriktsförbundens (DF:s) representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

§ 10        Kallelse m.m.
Årsmötet avhålls på en dag som SDF - styrelsen bestämmer.
Mötet får dock inte hållas på en dag när DF - möte pågår. Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SHF:s kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast en (1) månad före mötet. Föredragningslistan för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsen förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11        Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd, upprättad av SHF:s Förbundsstyrelsen (FS) till ordinarie årsmöte, att gälla intill nästa ordinarie årsmöte. Röstlängden upptar de föreningar som, senast den 30 september, har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHF samt de förpliktelser som kan ha bestämts av årsmötet. Varje röstberättigad förening har en röst. Om föreningen deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I denna fullmakt skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

§ 12        Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF:s styrelse har upprättat för Handbollförbundet Väst.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två ombud att, jämte ordföranden, justera protokollet samt av två rösträknare.
7. Behandling av SDF - styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
8. Behandling av SDF - styrelsens förvaltningsberättelse för senast räkenskapsåret. 9. Föredragning av SDF:s revisorernas berättelse för samma tid.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
11. Behandling av förslag från styrelsen.
12. Behandling av inkomna motioner.
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret.
14. Val av ordförande för ett år.
15. Val av tre styrelseledamöter för två år.
16. Val av två revisorer och revisorsuppleant för ett år. Därutöver tillsätter DF en revisor.
17. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år.
18. Årsmötets avslutande.
Valbar är varje, i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i kapitel 1:11 i SHF:s stadgar.

§ 13        Motioner
Motion till årsmötet inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening och dess medlemmar. Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande. Motion föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

§ 14        Extra årsmöte
Extra årsmöte får utlysas dels av SDF - styrelsen, dels då det begäres av minst 2/3 av SDF:s röstberättigade föreningar samt när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver.
Kallelse sker genom brev till föreningarna senast sju dagar före mötet.
Kallelse åtföljes av dagordning för mötet. Vid mötet får endast, i dagordningen angivna ärenden, avgöras.

Kapitel 3

Styrelsen
Innehåll                                                          §
Sammansättning, kallelse och beslutmässighet  15
Åliggande                                                       16
Arbetsår                                                         17

§ 15        Sammansättning, kallelse och beslutmässighet
Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, HFV:s beslutande organ. Styrelsen består av ordförande och minst 4 ledamöter. Styrelsen utser, inom sig, vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen får adjungera ledamot som har yttrande- och förslagsrätt och kan utses till befattning inom styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade och minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner erforderligt får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas och protokollföras vid närmast följande sammanträde.

§ 16        Åliggande
Styrelsen skall:
1. Verkställa årsmötets beslut.
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.
3. Verka för handbollens utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen.
4. Handha och ansvara för Handbollförbundet Västs medel.
5. Bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
6. Förelägga årsmötets förslag till verksamhetsplan och budget.
7. Avge stadgeenliga rapporter samt ge RF, Riksidrottsnämnden (RIN), SHF- och DF-styrelsen önskade upplysningar och yttranden.
8. Utöva prövnings- och bestraffningsrätt enligt kapitel 13 och 14 i RF:s stadgar.
9. Bestämma organisationen av Handbollförbundet Västs kansli.
10. Föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt. Styrelsen har totalansvaret för hela verksamheten, men får delegera sin beslutanderätt i angivna ärenden på kommitté, enskild styrelseledamot eller tjänsteman. Vid varje beslut om delegering skall omfattning anges i protokoll från sammanträdet.
11. Det är Handbollförbundet Västs styrelse som utser kommittéledamöter, distriktslagsledare med mera som styrelsen anser sig behöva för att kunna utföra sitt uppdrag. Om inget annat överenskommits är dessa representanter för HFV aldrig utsedda längre än till nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 17        Arbetsår
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte t.o.m. nästkommande ordinarie årsmöte.

Kapitel 4

Revisorer och revision

§ 18
Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av två Revisorer.
Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. Efter revisionen skall dessa och revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Kapitel 5

Valberedningen
Innehåll                                                     §
Sammansättning m.m.                               19
Åliggande                                                  20
Förslagsrätt                                               21
Kandidatnominering                                   22

§ 19        Sammansättning m.m.
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen skall bestå av kvinnor och män. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller båda ledamöterna så bestämmer.

§ 20        Åliggande
Valberedningen skall, senast två månader före mötet, tillfråga de, vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast sex veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på de som står i tur att avgå och namnen på de som avböjt återval.

§ 21        Förslagsrätt
Föreningar får senast fyra veckor före mötet, till valberedningen avge förslag på personer för valen, under punkterna 14 - 16 vid årsmötet.
Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag, tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
Ledamot, som ej föreslås till förnyat mandat, skall innan förslag offentliggöras, meddelas av valberedningen.

§ 22        Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar, vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande val som skall förekomma enligt punkterna 14 - 16 i § 12.

Uppdaterad: 2019-10-04 11:18
Skribent: Sofia Kronvall

Nyheter

Vill ni ha uttagningsläger i beachhandboll?

2021-03-31

Svenska Handbollförbundet (SHF) kommer ha ett…

Glad påsk!

2021-03-31

Nu tar vi i förbundet påskledigt och är åter…

Parahandboll Summer Camp

2021-03-22

Sommarens händelse för alla parahandbollsspelare…

Öppet brev till regeringen och kommunerna

2021-03-17

Igår publicerades ett öppet brev gällande den…

Vad händer just nu - den nya distriktsorganisationen

2021-02-25

Från och med 1 maj ska Handbollförbundet Väst…

 
Handbollförbundet Väst
Gullbergs Strandgata 36 A
411 04 Göteborg
Telefon: 0317071890