Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor
  22545 True
   Huvudsponsor
   22014 False
    Huvudsponsor
    18334 False
     Huvudsponsor
     8167 False
      Huvudsponsor
      5982 False
       Huvudsponsor

       Riktlinjer för turneringar

       2020-07-08 16:01

       Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och RF:s råd till idrottsrörelsen har Svenska Handbollförbundet tagit fram riktlinjer för av föreningar arrangerade turneringar.

       Bilden är hämtad från Handboll Väst.

        

       Du kan ladda ned hela denna text som pdf >>

        

       ALLMÄN INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER GÄLLANDE IDROTT

       Allmän information från Riksidrottsförbundet
       Sedan den 14 juni tillåts idrottstävlingar, matcher och cuper i alla åldrar. Idrottsföreningar har fortsättningsvis skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling, cup eller match ska vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.

       Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar. I dagsläget tillåts inte publik, eftersom begränsningen med ett maxantal på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande gäller. 

       Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrotten
       1. När det är möjligt - håll träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Se vidare information under rubriken Förutsättningar för inomhusidrotter.

       2. Begränsa antalet åskådare, undvik att trängsel uppstår.

       Förutsättningar för inomhusidrotter
       I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges att idrottsföreningar, när det är möjligt, bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med Riksidrottsförbundet (RF) förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. För träningar och andra idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

       Närkontakt i samband med idrottsutövning
       Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF framfört att det inte längre kvarstår något allmänt råd eller generellt råd om undvikande av närkontakt särskilt riktad till idrottsföreningar. Därmed kvarstår RF i sin tolkning av att även idrottsverksamhet med betydande grad av närkontakt vid utövning kan genomföras, så länge Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd följs i övrigt. RF menar dock att det för dessa idrotter, utifrån idrottens art, ställs särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade föreskrifter i syfte att minska smittspridningen.

       Åtgärdsplan vid risk för större supportersamlingar
       För föreningar där det kan förväntas att ett stort antal supportrar samlas (oavsett plats) i samband med matcher har man ett ansvar i att sprida information med tydlig uppmaning om allas ansvar att följa gällande förbud samt respektera begränsningar av folksamlingar och hålla social distans. Arrangörer bör utarbeta en åtgärdsplan för hur organisationen aktivt kommer att bidra till att motverka folksamlingar (oavsett plats) i samband med matcher och tävlingar. Man bör utarbeta gemensamma budskap med uppmaning om att följa myndigheternas allmänna råd och rekommendationer, sprida aktuell information via hemsidor och övriga informationskanaler samt vid behov finnas på plats utanför arenorna för att aktivt kommunicera med eventuella supportrar som kan dyka upp etc. Om möjligt bör man även upprätta kontakt med lokala sportbarer och andra samlingsplatser för samverkan och därmed hjälpa andra verksamheter att ta sitt ansvar. 

       Generella råd från Folkhälsomyndigheten
       Den som är sjuk, även med mycket milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

       Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.

       Deltagare uppmanas att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

       Dela inte vattenflaskor, munskydd eller liknande som kan överföra saliv.

       Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.

       God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

       Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.

       Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

       Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 samt checklista.

       Mer information
       På följande webbplatser finns information att hämta:

       folkhalsomyndigheten.se
       Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 samt checklista

       Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

       rf.se
       Information om coronaviruset och idrottsrörelsen

       Stöd för planering inför medias närvaro vid match och tävling under Corona.

       svenskhandboll.se
       Information med anledning av coronaviruset

        

       RIKTLINJER GÄLLANDE HANDBOLLSTURNERINGAR

       Allmänt
       Dessa riktlinjer gäller för av föreningar arrangerade turneringar. Riktlinjerna gäller för så väl ungdoms- som seniorturneringar oavsett storlek. Dessa riktlinjer ersätter inte det ordinarie sanktionsförfarande som tillämpas inom svensk handboll (turneringar med färre än fem lag behöver inte söka sanktion, turneringar med 5–32 lag ska söka sanktion hos distriktet och turneringar med fler än 32 lag behöver få sanktion från Svenska Handbollförbundet). 

       Dessa riktlinjer gäller tillsvidare, men kan komma att tas bort eller justeras med kort varsel utifrån ansvariga myndigheters förändrade riktlinjer. Det åligger arrangören att fortsatt även ta hänsyn till lokala föreskrifter och rekommendationer. 

       Arrangören ska innan beslut om genomförande av turnering göra en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

       Arrangören ska inför turneringen tillhandahålla en tydlig skriven information om hur rådande restriktioner påverkar turneringens utformning. Denna information ska skickas till alla som deltar i turneringen, så väl deltagande lag som domare, funktionärer och volontärer. Det räcker alltså inte med att endast lägga ut informationen på turneringens webbplats.

       Arrangören ska även sätta upp skyltar med enkla direktiv och råd som påminner alla deltagare om hur rådande restriktioner påverkar turneringens utformning.

       Arrangören ska upprätta en komplett närvarolista över alla som deltar i turneringen. Denna lista ska sparas för att, om behov skulle uppstå, senare kunna redovisas. Till listan ska ett schema bifogas där det går att utläsa vilka personer som befinner sig i turneringens anläggningar vid olika tidpunkter. Svenska Handbollförbundet tillhandahåller en enkel mall för detta >>. Om laguppställningar med företeckning över samtliga spelare och ledare i truppen görs på annat sätt kan dessa kompletteras till närvarolistan i den form som dessa samlas in.

       Endast symptomfria personer får befinna sig i anläggningar där turneringen genomförs. Ansvariga ledare för respektive lag ska säkerställa att alla i det egna laget har utfört självskattning (se längst ned) före ankomst till anläggningen.

       Ingen person som tillhör en riskgrupp bör befinna sig i anläggningar där turneringen genomförs.

       Vid varje enskilt tillfälle får endast spelande lag, domare, funktionärer och volontärer med konkreta arbetsuppgifter befinna sig i en anläggning. Schemaläggningen för turneringen måste planeras på ett sådant sätt att detta krav kan mötas. Det kan exempelvis innebära att spelschemat måste läggas med större avstånd mellan matchstarterna.

       En anläggning definieras som en hall med dess sidoytor och lokaler. Om en anläggning har fler än en spelyta och dessa är tydligt avgränsade med skiljevägg så kan det definieras som flera anläggningar under förutsättning att alla spelytor har avskild in- och utpassering, samt att inga sidoytor, lokaler eller omklädningsrum delas.

       Alla matcher i turneringen ska spelas inför tomma läktare och innanför stängda dörrar. Turneringen är ej ett offentligt arrangemang utan bara tillgängligt för föranmälda deltagare och funktionärer vilket innebär att publik ej är tillåtet.

       Vid varje anläggning och/eller avgränsad spelyta ska arrangören ha en ansvarig volontär som har till uppgift att säkerställa att rådande restriktioner efterföljs. Det ska tydligt framgå att denna person har mandat att ta beslut, exempelvis genom funktionärskläder med lämpligt tryck (matchvärd, hallansvarig, eller liknande). 

       Under turneringen får ingen annan verksamhet bedrivas i sidolokaler i samma anläggning. Undantag för detta gäller om sidolokalen har helt separerad inpassering.

       Arrangören får endast bedriva kioskverksamhet eller annan egen försäljning om denna kan placeras i en egen lokal som är separerad från spelytan. Där försäljning sker ska det finnas gott om utrymme och där försäljningskön placeras ska det gå att hålla ett avstånd på två meter till de personer som står närmast i kön. I den mån det går rekommenderas att eventuell försäljning sker utomhus.

       Arrangören får inte tillhandahålla samlingsplatser för de som deltar i turneringen. Ledarrum, domarrum, samlingsplatser för funktionärer och volontärer, och liknande, får inte förekomma. Alla som på olika sätt är inblandade i turneringen ska lämna anläggningen så fort deras uppdrag är slutfört. Arrangören ska säkerställa att alla som har roller i turneringens genomförande ges goda möjligheter att hålla social distans till andra personer.

       Framresa till turneringsorten
       I möjligaste mån ska alla som deltar i turneringen resa till spelorten utan kontakt med allmänheten. Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två sjukvårdsområden.

       Arrangören ska i möjligaste mån boka in funktionärer och domare med kort resväg. Sträva efter att hämta funktionärer och domare från det sjukvårdsområde där turneringen spelas.

       Förläggning
       Om en turnering erbjuder egna övernattningsmöjligheter så ska dessa utformas så att lagen som övernattar inte kommer i kontakt med varandra. Flera lag kan endast inkvarteras i en anläggning under samma tak om lagens in- och utpassering kan göras genom separata ingångar.

       Om en turnering erbjuder egna övernattningsmöjligheter ska arrangören säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till sin förläggning.

       Om mat erbjuds ska det göras med separat leverans till respektive lag. Förtäring av mat bör inte ske i lokal som delas av flera lag. 

       Ankomst till anläggningen
       När deltagarna anländer till anläggningen ska inpassering ske på ett sådant sätt att kontakten med allmänheten begränsas. Iaktta särskild försiktighet och social distansering gentemot personal på anläggningen. 

       För de två lagen, domarna och funktionärerna gäller att inpassering inte bör ske samtidigt.

       Arrangören ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

       Förberedelser
       Turneringens genomförande får inte vara beroende av att deltagarna ska byta om och duscha i matchanläggningarna.

       Spelare och domare ska i möjligaste mån byta om vid sin förläggning. Om omklädningsrum ska nyttjas ska arrangören fördela dessa så att det endast är ett lag som nyttjar ett omklädningsrum under hela genomförandet av turneringen.

       Om antalet omklädningsrum inte räcker för att varje lag ska ha ett eget omklädningsrum så ska arrangören i första hand fördela dessa utifrån lagens möjlighet att duscha och byta om vid sin förläggning.

       Om ombyte inte kan genomföras vid förläggning och antalet omklädningsrum inte räcker till för att alla lag ska kunna ha ett eget omklädningsrum så måste arrangören säkerställa att alla deltagare som behöver får möjlighet till omklädning på ett sådant sätt att social distansering kan upprätthållas.

       Domarna får inte dela omklädningsrum med andra domarpar.

       Arrangören ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna före match.

       Matchen
       Deltagande lag, två domare, samt funktionärer och volontärer med konkreta arbetsuppgifter får befinna sig i anläggningen under matchen.

       Deltagande lag får bestå av maximalt 17 spelare och fyra ledare på bänken. 

       Om ett lag har fler än 17 spelare på plats får dessa också befinna sig i anläggningen. Observera dock att detta inte gäller om en förening har två anmälda lag. Det andra lagets spelare räknas inte som en del av det lag som spelar och får således inte befinnas sig i anläggningen. 

       Arrangören ska säkerställa att lagen inte använder vax/klister från samma behållare. Det är rekommenderat att alla lag tar med sig eget vax/klister.

       Arrangören ska säkerställa att lagen inte använder klisterborttagningsmedel från samma behållare. Det är rekommenderat att gästande lag tar med sig egen klisterborttagning.

       Arrangören ska säkerställa att allmänheten inte har möjlighet att komma in i anläggningen under turneringen. 

       För dem som befinner sig i anläggningen under matchen gäller att i möjligaste mån hålla avstånd till varandra och att all onödig fysisk kontakt undviks. Detta gäller givetvis inte domare och lagen som spelar, men avstånd till funktionärer och andra som befinner sig i anläggningen ska i möjligaste mån hållas.

       De två lagen, domarna och funktionärerna ska inte samtidigt äntra och lämna spelytan genom samma passage.

       I turneringar med flera hallar bör spelprogram för respektive lag och domarnas uppdrag i möjligaste mån begränsas till en och samma hall.

       Avveckling
       Arrangören av träningsmatchen ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till match.

       Om omklädningsrum inte kan nyttjas så som beskrivs under Förberedelser och duschning och omklädning inte kan erbjudas vid förläggning så måste arrangören säkerställa att alla deltagare som behöver får tillgång till duschning och omklädning på ett sådant sätt att social distansering kan upprätthållas.   

       Avresa från matcharena
       När deltagarna i matchen lämnar anläggningen ska utpassering ske på ett sådant sätt att kontakten med allmänheten begränsas. Iaktta särskild försiktighet och social distansering gentemot personal på anläggningen.

       För de två lagen, domarna och funktionärerna gäller att utpassering inte bör ske samtidigt.

       Arrangören ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggningen.

       Hemresa från turneringsorten
       I möjligaste mån ska de deltagande lagen resa från matchen utan kontakt med allmänheten. Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två sjukvårdsområden.

       Sanktionsförutsättningen
       Om de begränsningar som har tagits upp i detta dokument medför att arrangören måste ändra förutsättningen för sanktionen så ska det förbund som har utfärdat sanktionen kontaktas för ett nytt sanktionsbeslut.

       Generellt kommer förlängningar av turneringen att godkännas. Det kan exempelvis handla om att en turnering som spelas lördag-söndag behöver spelas fredag-söndag.

       Generellt kommer förändringar av spelupplägget som görs för att minska antalet matcher att godkännas. Det kan exempelvis handla om att en turnering har bjudit in med matchgaranti på ett visst antal matcher men att den tvingas minska det garanterade antalet matcher.

       Om en förutsättningarna för en sanktion förändras efter att ett lag har anmält sig måste arrangören tillåta att laget avanmäler sig utan extra kostnader. Dessutom ska hela anmälningsavgiften och eventuella andra avgifter återbetalas.

       Om de begränsningar som har tagits upp i detta dokument gör att en turnering inte kan genomföras i det format eller storlek som är planerat och arrangören bedömer att det inte går att möta dessa med en förändrad sanktion så måste arrangören minska storleken på turneringen, alternativt ställa in den.

       Självskattning
       Den som är helt symtomfri kan delta i turnering, den som har symtom, även mycket milda, ska stanna hemma. 

       Spelare som ska delta i turnering ska på avresedagen innan avresa till anläggningen göra en självskattning och meddela ansvarig ledare. För icke myndig person ska bedömning göras av vårdnadshavare.

       Ledare, domare och funktionärer ansvarar för egen självskattning.

       Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare/ledare/domare/funktionär inte åka till anläggningen.

       Har du:

       • en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
       • halsont?
       • hosta?
       • huvudvärk?
       • illamående?
       • diarré?
       • muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)? 
       • andra symtom? Om ja, beskriv symptomen för din ansvarige ledare som bedömer om du kan delta eller ej.

        

       Du kan ladda ned hela denna text som pdf >>

       Uppdaterad: 2020-07-25 07:58
       Skribent: Svenska Handbollförbundet

       Fler nyheter

       Relansering av svenskhandboll.se

       2020-08-28

       Svenskhandboll.se kliver den 1 september in i…

       Med anledning av coronaviruset

       2020-08-28

       Text senast uppdaterad fredag 28 augusti 11:36.

       Riktlinjer kommer nästa vecka

       2020-08-28

       Just nu får vi många frågor om vad som gäller…

       Kulturministern besökte handbollen

       2020-08-26

       I dag kom Sveriges kulturminister Amanda Lind…

       Glädjande regeringsförslag om krisstöd och 50-förbud

       2020-08-21

       RF skriver idag på sin webbplats att regeringen…

        
       Svenska Handbollförbundet
       Box 11016
       100 61 Stockholm
       Telefon: [saknas] Information
       E-post: [saknas] Information