Hoppa till sidans innehåll
18931 True
  Huvudsponsor

  Svenska Handbollförbundets projektmedel för föreningsstöd 2020

  2020-02-21 08:14

  Från den 15 februari 2020 kan Svenska Handbollförbundets föreningar ansöka om projektmedel för föreningsstöd under kalenderåret 2020. Ansökningsperioden avseende beachutbildningar öppnar den 1 april 2020.


  Svenska Handbollförbundets (SHF) projektmedel till föreningarna för 2020 omfattar totalt 3 010 000 kronor. Projekt söks av föreningen via IdrottOnline (IOL) och ska vara påbörjade och avslutade under verksamhetsåret 2020. Projektmedel kopplade till utbildningar ska, för att vara berättigade till stöd, vara påbörjade i Utbildningsmodulen senast den 15/10 och slutredovisade senast den 15/11.

  Projektmedel omfördelas för att inkludera insatser för att uppehållande verksamhet för barn och unga under coronapandemin.

  Svenska Handbollförbundet (SHF) har av Riksidrottsförbundet fått möjlighet att, inom ramen för erhållna projektmedel, omfördela dessa till att även kunna omfatta insatser för att uppehålla verksamhet för barn och unga och utifrån nuvarande läge skapa förutsättningar för att exempelvis kunna träna utomhus. 

  SHF har beslutat att ansökningar inom ramen för uppehållande av verksamhet med anledning av coronapandemin ska ske inom potten Övriga projekt med max 3 000 kronor. Samtidigt sänks taket för projekt inom Övriga projekt till 20 000 kronor.

  Insatsområdet uppehållande handbollsverksamhet genom utomhusaktiviteter för barn- och unga ser SHF inte behöver vara fördyrande. 

  SHF konstaterar bland annat att det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) består samtidigt som stora delar av barn- och ungdomshandbollen succesivt går ner i aktivitet och låter därför fördelningen mellan de fem olika potterna vara orörda fram till att något område går i taket och behovet av omprioritering får diskuteras på nytt.

  Bidraget söks genom IdrottOnline och är sökbart från och med tisdagen den 14 april.


  Projektområden för handbollsföreningarna 2020

  •  Övriga projekt (nytt)
   Maximalt 20 000 kr per projekt och 3 000 kr med hänvisning till ansökningar avseende uppehållande ändamål.
  •  Tränar- och ledarutbildning

  • Domarutbildningar inkl. mentorskap 

  • Föreningsutveckling  
   Projektområden såsom Grundstenen. Maximalt 20 000 per projekt. Maximalt 2 år efterföljande år per föreningsprojekt.
  •  Nya spelformer 
   Projektområden såsom inom Hand The Ball, kortplan och beachhandboll.
   Maximalt 20 000 kronor per projekt.

   

   

  FÖRENINGSUTVECKLING
  Projekt vars syfte är att stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete genom exempelvis policys eller deltagande i föreningsutvecklingsprojektet Grundstenen. Maximalt sökbart belopp är 20 000 kronor/projekt och år. Projektmedel kan sökas för maximalt två år (inklusive tidigare sökta stöd) för samma projekt/insatsområde, så som exempelvis Grundstenen.

   

  DOMARUTBILDNINGAR INKLUSIVE MENTORSKAP
  Domarprojekt under Idrottslyftåret 2020 är prioriterat och inriktat på stimulans genom utbildning via Svenska Handbollförbundets nya utbildning för domare. Stöd kan ges till steg 1–3 i domarutbildning där mentorskap finns som integrerad del.

  Utbildningsbidrag om maximalt 8 000 kronor per utbildning enligt de förutsättningar som presenteras i den nya domarutbildningen.

  Stöd ges till utbildningar med Specialdistriktsförbund (SDF) som anordnare

  Utbildningen ska vara registrerad i Utbildningsmodulen senast den 15/10 och vara avslutad och slutrapporterad senast 15/11 2020 för att vara berättigad till projektmedel. Förening kan erhålla nytt utbildningsbidrag först när föregående utbildning är slutrapporterad i Utbildningsmodulen.

  Domarutbildningar skall i Utbildningsmodulen/IOL döpas enligt modell nedan för att kunna erhålla projektmedel:

  * Domarutbildning_steg_X_föreningsnamn_distrikt

  Steg 1 och 2 registreras av föreningarna i Utbildningsportalen. 
  Steg 3 och 4 registreras och hålls av SDF:et varav endast steg 3 kan vara berättigat för stöd för föreningarna.

  Observera att vid redovisningstillfället icke godkända kursdeltagare och som godkänns senare ska av utbildningsledaren rapporteras till SHF, Niklas Axvallen, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

  Ansökan skall alltså inte skickas in. När SDF/Förening registrerat utbildningen i utbildningsmodulen hanterar SHF utbetalningarna löpande. Allt för att underlätta administrationen för föreningarna. 

  Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. 

  Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

  Projektmedel inom ramen för “Domarutbildning och mentorskap” kan även handla om andra projekt, såsom mentorprojekt, för att skapa möjlighet för nya domare att få tillgång till en lärande- och coachande miljö där man finner inspiration och uppskattning för ett fortsatt dömande. Dessa ansökningar kommer dock att behandlas restriktivt utifrån sitt värdeskapande i förhållande till ovanstående prioritering och söks via övriga projekt.

  TRÄNAR- OCH LEDARUTBILDNING
  TS1/TS2 kan erhålla 1 750 kr/deltagare.  Basutbildningen och Beachutbildning steg 1 kan erhålla 1 000 kr/deltagare, dock max 7 000 kr per förening och utbildning. Utbetalningar sker fortlöpande så länge ekonomiskt stöd finns kvar.

   

  Utbildningen skall vara registrerad i Utbildningsmodulen senast 15/10 och vara avslutad och slutrapporterad senast den 15/11. Ansökan behöver inte skickas in. Allt hanteras av SHF, ett led i att underlätta administrationen för föreningarna. 

  Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. 

  Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

  Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som senare godkänns av utbildningsledare skall rapporteras till SHF, Emma Jannesson, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

   

  NYA AKTIVITETS- OCH SPELFORMER
  Projektområden inom Hand The Ball, Kortplan och Beach. Maximalt belopp är 20 000 kr per projekt.

  Hand the Ball
  Svenska Handbollförbundet äger rättigheterna till Hand the Ball i Sverige och etablerar nu projektet som ett nationellt projekt utifrån den lyckade satsningen i Stockholm, med koppling till EURO2020.

  Hand the Ball Sveriges arbete bygger på tidigare projekt och erfarenheter från Danmark, Kenya och Stockholm där man i all aktivitet använder sig av den gröna streethandbollen. Projektet är en del av en större helhet som agerar stöd med både utveckling och pedagogik för integration, rörelseglädje och rekrytering samt stöd till verksamhet i Kenya. Bland annat går 1 (en) euro per köpt boll till verksamheten i Kenya.

  Föreningar som är intresserade av att bli en del av Hand the Ball kan söka projektmedel för att starta upp rörelseprojekt i närområdet som riktar sig mot barn och ungdomar.

  I tidigare projekt har man med Hand the Ball arbetat med ett inkluderingsperspektiv i samhället. Dels inom integration då man aktiverat områden där idrottsrörelsen inte är så stark, men även ur perspektivet att den mjukare bollen och pedagogiken kan attrahera barn som vanligtvis inte är så fysiskt aktiva.

  För att delta under 2020 bygger det på att föreningen deltar vid något av nedanstående utbildningstillfällen (1-4 deltagare) för vidareutbildning kring projektets värdegrund, pedagogik och projektets erfarenheter kring planering och samverkan med kommuner, skola och personal.  En värdegrund där inkludering, gemenskap, likvärdighet och fair play står i fokus. 

  Utbildningen finansieras av SHF och till viss del genom erhållet projektstöd. I utbildningen ingår ett startpaket med 20 bollar, 1 bouncer och 1 mål samt instruktörs-T-shirt.

  Efter genomgången utbildning legitimeras föreningen och äger rätten att säga att föreningen jobbar med Hand the Ball samt rättighet att använda logotypen Hand the Ball.

  Föreningen faktureras 8 000 kronor för ovanstående utifrån erhållet projektstöd.
   

  Utbildningstillfällen inför hösten 2020
  SHF erbjuder åtta utbildningstillfällen av Föreningsinstruktörer till Hand the Ball.
  Datum är fastslagna men alla orter ej ännu bekräftade. Utbildningarna kommer dock att äga rum i aktuellt område.

  Tid: 16.00-20.00 
  Utbildare: Jennie Linnell

   

  ÖVRIGA PROJEKT
  Föreningars projektansökningar som ligger i linje med RF:s och SHF:s intentioner med projektstöd, fokusområden och effektmål i svensk handbolls strategi 2021/2025 utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Maximalt sökbart belopp är 20 000 kronor/projekt.

  Generella kriterier
  Alla satsningar inom föreningsstödet ska ligga i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott.

  Svensk handbolls strategi 2021/2025 är ett av de vägledande dokument som föreningarna kan finna stöd i för sina projektansökningar. Strategi 2021/2025.

  Projekten ska vara påbörjade och avslutade 2020 (20-01-01 - 20-12-31). Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 30 november 2020 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

  Utbildningar skall vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 15/11 2020.

   

  Frågor angående projektinriktning och ansökningar kan ställas till: projektstod@handboll.rf.se

  För frågor angående IdrottOnline samt behörighet att söka, kontakta RF via: support@idrottonline.se

   

  Om Svenska Handbollförbundets projektmedel för föreningsstöd
  Syftet med föreningsstödet är att utveckla föreningsverksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningshandbollen i hela landet.

  Grundkriterier: 

  • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
  • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

  • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.

  • Lägerverksamhet: grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av föreningsstödet. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.
  • Material: grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.

  • Skolsamverkan är enligt RF inte ett prioriterat område inom ramen för föreningsstödet men är ändå ett tillvägagångssätt som kan användas för att utveckla verksamheten. Om stöd för skolsamverkan ska beviljas är det viktigt att verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning och att fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut.

  • Aktiviteter på elevens val och friluftsdagar kan beviljas medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader, om SHF bedömer att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas i enlighet med föreningsstödet syfte och mål. 

  • Föreningsstödets projektmedel ska gå att följa i föreningens bokföring. Projekt redovisas på separat konto.

  • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka föreningsstöd 2020.

  • Budget, projektplan, syfte och mål för projektet skall redovisas i ansökan och redovisning.

   

  Ladda ned texten som pdf >>

  Uppdaterad: 2020-04-21 09:15
  Skribent: SHF

  Fler nyheter

  08-derbyn när allsvenskorna inleds

  2020-06-08

  AIK tar emot Skånela IF när herrallsvenskan…

  Nykomling mot mesta mästaren i HBL-premiären

  2020-06-05

  De två första omgångarna i Handbollsligan…

  Dubbla derbyn i SHE:s premiäromgång

  2020-06-04

  Vecka 38 spelas premiäromgången av kommande…

  Framtidens idrottshall – en ny mötesplats för rörelseglädje och gemenskap

  2020-06-03

  Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som…

  Regionalisering

  2020-06-01

  Uppdaterad måndag 1 juni - Sture förklarar

   
  Svenska Handbollförbundet
  Box 11016
  100 61 Stockholm
  Telefon: [saknas] Information