Hoppa till sidans innehåll
5007 False
  Huvudsponsor

  Årsmöten & stadgar

  UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND    1  

   

  KAPITEL 1

  Allmänna bestämmelser

  Innehåll    §§    

  Uppgift    1
  Sammansättning   2
  Verksamhetsområde   3
  Stadgar    4
  Beslutande organ   5
  Verksamhets- och räkenskapsår  6
  Sammansättning av styrelse m m  7


  §1  Uppgift
   
  Upplands Handbollförbund (SDF) skall, enligt dessa och Svenska Handbollförbundets stadgar, såsom Svenska handbollförbundets regionala organ arbeta i enligt med detta förbunds ändamål.

  §2 Sammansättning

  Upplands Handbollförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SHF och som har sin hemvist inom Upplands Idrottsförbunds geografiska område.

  §3 Verksamhetsområde

   Verksamheten utövas inom distriktsförbundets geografiska område.

  §4 Stadgar

  Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutat av Upplands Handbollförbunds årsmöte och skall godkännas av SHF.

  §5 Beslutande organ

  Upplands Handbollförbunds beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

  Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom dess arbetsområde.

   

   UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND  2


  §6 Verksamhets- och räkenskapsår

  Upplands handbollförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar från och med den 1 maj till och med den 30 april.

  §7 Sammansättning av styrelse m m

   Upplands Handbollförbund skall verka för jämställdhet mellan könen i styrelse,  valberedning, kommittéer och andra organ. 


  KAPITEL 2

  Årsmötet

  Innehåll    §§

  Sammansättning och beslutsmässighet   8
  Yttrande- och förslagsrätt m m   9
  Kallelse m m    10
  Rösträtt    11
  Ärenden vid årsmötet   12
  Motioner    13
  Extra Årsmöte   14


  §8 Sammansättning och beslutsmässighet

   Årsmötet och extra årsmöte är Upplands Handbollförbunds högsta beslutande organ.

  Årsmötet består av ombud för Upplands Handbollförbunds föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

  Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av styrelsen. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

  §9 Yttrande- och förslagsrätt m m

  Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, hedersordförande och hedersledamot, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

  Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

   

  UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND   3


  §10 Kallelse m m

  Årsmötet hålls årligen på dag som SDF-styrelse bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

  Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SHF:s kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast en (1) månad före mötet.

  Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsen förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar för mötet.

  §11 Rösträtt

  Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättas av SHF:s FS till ordinarie årsmöte att gälla intill nästa ordinarie årsmöte.

  Röstlängden upptar de föreningar som senast 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHF samt de förpliktelser som kan ha bestäms av årsmötet.

  Varje röstberättigad förening har en röst.

  Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet.
  Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

  §12 Ärenden vid årsmötet

   Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1. Årsmötets öppnande.

  2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastsällande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF:s styrelse har upprättat för Upplands Handbollförbund.

  3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

  4. Val av ordförande.

  5. Val av sekreterare för mötet.

  6. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt två rösträknare.

  7. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senast verksamhetsåret.

   


  UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND    4       

  8. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret.

  9. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid.

  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

  11. Behandling av förslag från styrelsen.

  12. Behandling av inkomna motioner.

  13. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret.

  14. Val av ordförande för ett år.

  15. Val av två eller tre styrelseledamöter för två år.

  16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. Därutöver tillsätter DF en revisor.

  17. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM.

  18. Fråga om val av ombud jämte suppleant till DF-mötet.

  19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år.

  20. Årsmötet avslutande.

  Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i kapitel 1:11 i SHF:s stadgar. 

  §13 Motioner

  Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening. Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande.

  §14 Extra årsmöte

  Extra årsmöte får utlysas dels av SDF-styrelse, dels då det begäres av minst 2/3 av SDF:s röstberättigade föreningar samt när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver.

  Kallelse sker genom brev till föreningarna senast sju dagar före mötet. Kallelse åtföljes av dagordningen för mötet. Vid mötet får endast i dagordningen angivna avgöras.

   

  UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND     5


  KAPITEL 3

  Styrelsen

  Innehåll    §§

  Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 15
  Åligganden    16
  Arbetsår    17


  §15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

  Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, Upplands Handbollförbunds beslutande organ.

  Styrelsen består av ordförande och 4-6 ledamöter.

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassaförvaltare.
  Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott.

  Styrelsen får adjungera ledamot som har ledamot som har yttrande- och förslagsrätt och kan utses till befattning inom styrelsen.

  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordförande finner erforderligt får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas och protokollföras vid närmast följande sammanträde.

  §6 Åligganden

   Styrelsen skall:

  1. verkställa årsmötets beslut,

  2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,

  3. verka för handbollens utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen,

  4. handha och ansvara för Upplands handbollförbunds medel,

  5. bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet,

  6. förelägga årsmötet förslag till budget och verksamhetsplan, 

   

  UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND    6


  7. avge stadgeenliga rapporter samt ge RS, RIN, SHF:s styrelse och DF-styrelse
  önskade upplysningar och yttranden,

  8. utöva prövnings- och bestraffningsrätt enligt kapitel 13 och 14 i RF:s stadgar

  9. bestämma organisationen av Upplands Handbollförbunds kansli,

  10. föra protokoll och erforderliga böcker m m samt sköta löpande ärenden i övrigt.


  Styrelsen har totalansvaret för hela verksamheten men får delegera sin beslutanderätt i angivna ärenden på kommitté, enskild styrelseledamot eller tjänsteman.

  Vid varje beslut om delegering skall omfattningen anges i protokoll från sammanträdet.


  KAPITEL 4

  Revisorer, revision

  §18 Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer, av vilka den ene utsetts av DF-mötet.

   Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. Efter revisionen skall dessa och revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.


  KAPITEL 5

  Valberedning

  Innehåll    §§

  Sammansättning m m   19
  Åligganden    20
  Förslagsrätt    21
  Kandidatnominering   22

   

  UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUND    7

   

  §19 Sammansättning m m


   Valberedning består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

  Valberedningen sammanträder när ordföranden eller båda ledamöterna så bestämmer.


  §20 Åligganden

  Valberedningen skall senast två månader före mötet tillfråga den vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid.

  Senast sex veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

  §21 Förslagsrätt

  Föreningar får senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 14-16 vid årsmötet.

  Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillsätta röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

  Ledamot som ej föreslås till förnyat mandat skall, innan förslag offentliggörs meddelas av valberedningen.

  §22 Kandidatnominering

  Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 14-16 i §12.

  Uppdaterad: 2013-08-21 12:03
  Skribent: Fredrik Blanck